Werkwijze

Aanmelding
Met een verwijzing voor de specialistische GGZ kunt u zich zowel telefonisch aanmelden als via het aanmeldformulier, zolang er geen aanmeldstop is (zie homepage). Na uw aanmelding maken we zo snel mogelijk een afspraak om uw aanmelding telefonisch te bespreken. In dit gesprek maken we een eerste inschatting of wij u op passende wijze kunnen helpen. De wachttijd tot het eerste gesprek is vaak nog enkele weken, na de intake is er geen verdere wachttijd.

Intakeprocedure
Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek maken we met elkaar kennis en brengen we uw klachten en problemen in kaart. Wanneer we met elkaar verdergaan volgt over het algemeen een diagnostische fase die uitmondt in een gezamenlijk opgesteld behandelplan waarin diagnose, behandeldoelen en de wijze van behandelen worden beschreven. Uitsluitend met uw expliciete toestemming ontvangt uw verwijzer hierover informatie. Hierna start de eigenlijke behandeling.

Behandeling
Gedurende de behandeling zullen we op regelmatige basis evalueren, zowel mondeling tijdens de sessies, als via ROM-vragenlijsten, om zodoende de behandeling tijdig bij te kunnen sturen. Na ieder behandeljaar wordt dit schriftelijk vastgelegd, wordt het behandelplan vernieuwd en brengen we, na uw toestemming, uw verwijzer op de hoogte.